Бужанська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

комунальної установи «Центр соціальних послуг

Бужанської сільської ради»

 (ЄДРПОУ 42895102)

(Нова редакція)

2021 р.

 

Загальна частина.

 

1. КОМУНАЛЬНА   УСТАНОВА  «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ БУЖАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ» (далі – Центр) є бюджетною неприбутковою установою,  рішення   щодо   утворення,   ліквідації   або    реорганізації    якої приймає  сесія  Бужанської сільської ради, як орган що  утворив  Центр і  є його засновником.

Скорочене найменування:  КУ «ЦСП Бужанської сільської ради».

Юридична адреса: вулиця Центральна, 19, с.Бужанка , Звенигородський  район, Черкаська область, Україна, 19333.

Фактичне місце знаходження: вулиця Центральна, 19, с.Бужанка, Звенигородський  район, Черкаська область, Україна, 19333.

2. Центр утворюється для проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Діяльність    Центру    відповідає     критеріям   діяльності   суб’єктів,
що надають соціальні послуги.

3. Діяльність Центру направлена на виконання соціально важливих функцій
і не переслідує мети отримання прибутків. Фінансово-господарська діяльність установи провадиться відповідно до законодавства та цього Положення.

Отримані доходи (прибутки) Центру або їх частини містять заборону розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), розпорядженнями Черкаської обласної державної адміністрації та сільського голови, Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  іншими  нормативними  актами з питань надання соціальних послуг, а також Положенням Комунальної установи «Центр соціальних послуг Бужанської сільської ради»  (далі – Положення Центру).

5. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 

Організаційно-правові засади.

1. Центр є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням, штампи, власні бланки.

Центр фінансується з бюджету Бужанської сільської територіальної громади.

2. Центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства. 

Центр, в особі директора, уповноважений на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету,
як розпорядник бюджетних коштів місцевого бюджету (п.36 ст.2 Бюджетного Кодексу України).

Центр  підзвітний  і  підконтрольний   головному  розпоряднику  коштів
у межах встановлених йому бюджетних повноважень.

Центр  має  право  на  придбання  та  оренду обладнання, необхідного для забезпечення функціонування Центру.

Центр володіє  та  користується  майном,  яке передано йому на праві оперативного  управління   Бужанської сільської ради, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Положення Центру, його структура cхвалюється виконавчим комітетом та затверджується сесією Бужанської сільської ради.

Кошторис, штатний розпис Центру cхвалюється виконавчим комітетом
та затверджується сесією Бужанської сільської ради.

4. Методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Мінсоцполітики, Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – головний спеціаліст з питань соціального захисту населення Бужанської сільської ради .

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє зі структурними підрозділами органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

5. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг,   а   також   благодійних   коштів   громадян,  підприємств,  установ 
та організацій, в тому числі із-за кордону.

6. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру cхвалюється виконавчим комітетом та затверджується сесією Бужанської сільської ради.

Умови оплати праці працівників Центру та штатна чисельність визначаються виконавчим комітетом та сесією Бужанської сільської ради.

7. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до чинного законодавства.

8. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності
у Центрі здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9. Для  надання  соціальних  послуг  Центр  має  право  залучати
на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

10. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну
та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується
для надання допомоги громадянам та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

11. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться відповідно до законодавства.

12. Контроль за додержанням Центром вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг здійснюється виконавчим комітетом Бужанської сільської ради в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

                                                                         Завдання Центру.

1. Основними завданнями Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню    в   складні   життєві   обставини   осіб/сімей,   які   належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують,  відповідно  до  переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

2. Центр відповідно до визначених цим  Положенням завдань:

виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених
від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням
виконавчого комітету Бужанської сільської ради, бере участь у роботі спостережних комісій;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

створює умови  для  навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

взаємодіє  з  іншими  суб’єктами системи  надання  соціальних   послуг,
а також з органами, установами, закладами, фізичними особами – підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок
їх отримання. Інформація на паперових та інших носіях повинна викладатися
із забезпеченням контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно читати  її, зокрема  особам  із  порушеннями  зору  і тим, що переміщуються у кріслах колісних.

Інформація  також  надається  у  вигляді   листівок,  буклетів,  брошур, 
за потреби – із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Відповідні  матеріали   розміщуються   в  засобах  масової  інформації, 
на веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних ресурсах;

інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

бере  участь  у  визначенні  потреб  населення  територіальної  громади 
у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах;

готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає виконавчому комітету Бужанської сільської ради;

забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3. Центр  з  урахуванням  потреб  у  соціальних   послугах,   визначених
у територіальній громаді,  може надавати такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, догляд стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші послуги.

4. Послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні Центру, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення Центру (зокрема на вулиці).

5. Центр має право:

самостійно визначати форми та методи роботи;

подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах Центру;

залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

 

Організація надання соціальних послуг Центром.

1. На надання соціальних послуг в Центрі мають право особи/сім’ї,
які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:

похилий вік;

часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;

невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;

психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;

інвалідність;

бездомність;

безробіття;

малозабезпеченість особи;

поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;

ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;

втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;

жорстоке поводження з дитиною;

насильство за ознакою статі;

домашнє насильство;

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;

інші.

2. До осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників належать:

сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;

сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю
та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків
у їх вихованні;

сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;

сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;

сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;

малозабезпечені сім’ї з дітьми;

сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду
та виховання;

сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;

сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;

сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;

жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;

неповнолітні одинокі матері (батьки);

діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;

особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи з особливими освітніми потребами;

внутрішньо переміщені особи;

повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна);

особи, звільнені з місць позбавлення волі;

учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

3. Підставою для надання соціальних послуг є:

направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане
на підставі
відповідного рішення виконавчого комітету Бужанської сільської ради, разом з пакетом документів зазначеними у Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

4. Рішення виконавчого комітету Бужанської сільської ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

5. Соціальні  послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів,
з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб:

1) за рахунок бюджетних коштів:

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам з інвалідністю I групи;

дітям з інвалідністю;

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

особам з їх числа віком до 23 років;

сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів;

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства
за ознакою статі;

дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України;

іншим категоріям осіб – соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу  жестовою  мовою, а  також  соціальні  послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1а цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для  відповідної  категорії  осіб, – всі соціальні послуги.

2) з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує
два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми
для відповідної категорії осіб.

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

а) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

б) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

6. Рішення про обов’язкове надання соціальних послуг (проходження індивідуальних корекційних програм) приймається стосовно:

1) батьків, які не виконують батьківських обов’язків;

2) осіб, які вчинили насильство за ознакою статі, домашнє насильство
чи жорстоке поводження з дітьми;

3) осіб, до яких застосовуються заходи пробації відповідно до закону;

4) осіб, яких судом направлено на проходження програми для кривдників;

5) в інших випадках, передбачених законом.

7. Сесія Бужанської сільської ради має право приймати рішення про надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг та/або іншим категоріям осіб, ніж передбачені у пункті третьому цього розділу.

8. Розмір плати за соціальні послуги встановлюється Центром
у визначеному законодавством порядку і затверджується його директором.

9. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

10. Для надання соціальних послуг у Центрі утворюються такі відділення:

відділення соціальної допомоги вдома;

відділення з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.

11. Відповідно  до  потреб територіальної громади в соціальних послугах
у Центрі можуть утворюватися:

відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування.

У Центрі може бути утворено кілька відділень, які надають послуги
в умовах денного перебування (відділення денного догляду, відділення соціальної адаптації тощо);

мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

У Центрі може бути утворено кілька відділень, які надають послуги за місцем проживання громадян (відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціального супроводу сімей/осіб тощо).

Спеціалізована служба  (відділення)  підтримки осіб, які постраждали
 від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Така служба (відділення) розміщується в окремому приміщенні (окремій будівлі, споруді або частині будівлі) з дотриманням принципу конфіденційності;

стаціонарна/денна служба (стаціонарне/денне відділення) соціально-психологічної реабілітації дітей.

Така служба (відділення) розміщується окремо від інших служб (відділень) (в окремому приміщенні, окремій будівлі, споруді або частині будівлі), де створюються умови, максимально наближені до сімейних;

інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання послуг особам/сім’ям з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у територіальній громаді.

12. Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням засновника Центру.

13. Структурний  підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду
та звільняє директор Центру.

14. Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру та погоджуються засновником.

 

Керівництво Центру.

 

1. Центр очолює директор, який призначається на посаду (на конкурсній основі за контрактом) та звільняється з посади за рішенням Бужанської сільської ради за пропозицією сільського голови.

2. Директор Центру:

організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань Центру, визначає ступінь відповідальності працівників;

здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;

подає органу, що утворив Центр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат Центру;

затверджує положення про структурні підрозділи;

затверджує посадові інструкції працівників;

призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників Центру;

затверджує  правила  внутрішнього  розпорядку  Центру  та  контролює
їх виконання;

видає   відповідно  до  компетенції  накази,  організовує  та  контролює 
їх виконання;

укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення
та розвиток  матеріально-технічної  бази  для проведення комплексу заходів
із надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення автотранспортними   засобами,   спеціальними   засобами   для   догляду
і самообслуговування;

забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил  охорони  праці,  внутрішнього  трудового  розпорядку, санітарної
та пожежної безпеки;

розробляє і подає на затвердження сесії Бужанської сільської ради проект Положення Центру та зміни до нього;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 

Порядок внесення змін до Положення.

Внесення змін до Положення Центру є виключно компетенцією засновника.

Внесення змін до Положення Центру оформляється шляхом викладення
 у новій редакції з додержанням вимог діючого законодавства.

Зміни до Положення Центру набирають чинності з дня їх затвердження сесією Бужанської сільської ради.

 

 Припинення діяльності Центру.

Реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Бужанської сільської ради»  здійснюється  за рішенням сесії Бужанської сільської ради.

Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом або органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються Уповноваженим органом, який прийняв рішення про ліквідацію, згідно з чинним законодавством України.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
всі повноваження по управлінню Центром. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Центру і подає на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам, які перебувають у договірних відносинах
з Центром, що ліквідується, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

Майно,  що  залишилось  після  задоволення   претензій   кредиторів
за рішенням сесії
Бужанської сільської ради має бути передано іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до місцевого бюджету.

При реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

Центр  втрачає  право  юридичної  особи  і  визначається  такою,
що припинила існування, з метою виключення її з державного реєстру України.

У разі реорганізації Центру права і обов’язки переходять правонаступникам.

 

Заключні положення.

Положення набирає чинності з моменту його затвердження сесією Бужанської сільської ради  відповідно  до  чинного  законодавства  України.  Зміни та доповнення до Положення вносяться  в  порядку,  визначеному  чинним  законодавством  України та набувають юридичної сили з моменту їх затвердження сесією Бужанської сільської ради.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь